บริษัท อภิวัตน์มีเดีย จำกัด
ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ "นิตยสารสื่อรักสัตว์เลี้ยง"
นิตยสารเพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยง

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา •
บรรณาธิการอำนวยการ • น.สพ.ธานินทร์ สันติวัฒนธรรม
บรรณาธิการบริหาร •
บรรณาธิการข่าว • ปัญญ์ สุวรรณโณ
กองบรรณาธิการ •
อาร์ตไดเร็คเตอร์ • สมโภช พุ่มพานิช
ฝ่ายโฆษณา •
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  •

สำนักงาน  24/1 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2866-3383 แฟกซ์ 0-2866-3384
E-mail : petadvisor.thai@gmail.com
WEBMASTER : webmaster@thailandpets.com