ตารางแสดงผลการประมาณการสำรวจประชากรสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549

ตารางที่ 1 จำนวนครัวเรือน จำแนกตามการเลี้ยงสุนัขในครัวเรือน เป็นรายเขต พ.ศ. 2549

ตารางที่ 2 จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข จำแนกตามจำนวนสุนัขในครัวเรือน เป็นรายเขต พ.ศ. 2549

ตารางที่ 3 จำนวนสุนัขในครัวเรือน จำแนกตามเพศ เป็นรายเขต พ.ศ. 2549

ตารางที่ 4 จำนวนครัวเรือน และสุนัขที่ด้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นรายเขต พ.ศ.2549

ตารางที่ 5 จำนวนครัวเรือนและจำนวนสุนัขที่เกิด เป็นรายเขต พ.ศ. 2549

ตารางที่ 6 จำนวนครัวเรือน และสุนัขที่ตาย จำแนกตามกลุ่มอายุ เป็นรายเขต พ.ศ. 2549

ตารางที่ 7 จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข จำแนกตามจำนวนสุนัขที่เลี้ยง เพศ กลุ่มอายุ และสุนัขได้รับการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2549

ตารางที่ 8 จำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสุนัข ครัวเรือนที่มีสุนัขเกิดและตาย จำแนกตามจำนวนสุนัขที่เลี้ยง พ.ศ. 2549